JS IIशासन निर्णय दि. 2 मार्च, 2020 नुसार सुधारीत सेवाअतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाबाबत आदेश दि 4/5/2020

JS II राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा - वैदयकीय अधिकारी पदभरती बाबत जाहिरात

JS IIआरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा: समुदाय आरोग्य अधिकारी पदासाठी तिस-या समुपदेशन फेरीचे आयोजनाबाबत सूचना व रिक्त पदांची माहिती

JS II आरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा: समुदाय आरोग्य अधिकारी तिस-या फेरीबाबत यादी

JS IIआरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा : समुदाय आरोग्य अधिकारी माहितीपत्रक

JS IIआरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा : समुदाय आरोग्य अधिकारी निवड यादी

JS IIआरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा: समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या दुस-या फेरीबाबत सुचना

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 - आरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा:शुध्दीपत्रक

JS IIभुसंपादन प्रकरणात थेट वाटाघाटीने खरेदीबाबत जाहीर नोटीस

JS II जिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 निवड यादी- शिक्षण विभाग जि.प. बुलडाणा

JS II जिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 निवड यादी- आरोग्य विभाग जि.प. बुलडाणा

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 निवड यादी - ग्रामपंचायत विभाग जि.प. बुलडाणा

JS IIHealth Dept: C.H.O. Notice

JS IIबांधकाम विभाग जि.प. बुलडाणा: कामवाटप समितीची सभा दिनांक 27 जानेवारी, 2020 सकाळी 11.00 वा.

JS IIभुसंपादन प्रकरणात थेट वाटाघाटीने खरेदीबाबत जाहीर नोटीस-प्रकरण क्रमांक 3/2005-06 (नविन 2/65/2014-15) अकोला ठाकरे पाझर तलाव काम मौ.अकोला ठाकरे ता.मेहकर जि.बुलडाणा

JS IIशिक्षण विभाग जि.प. बुलडाणा: अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातुन कागदपत्र तपासणीमध्ये शिक्षण सेवक भरतीमध्ये अपात्र उमेदवारांकडे पात्रतेच्या निकषाप्रमाणे अभिलेखे असल्यास त्यांनी दिनांक 21/01/2020 पर्यत शिक्षण विभाग जि.प. बुलडाणा येथे प्रत्येक्ष सादर करावे. त्यानंतर आलेल्या हरकती/आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाही.

JS IIशिक्षण विभाग जि.प. बुलडाणा: अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातुन कागदपत्र तपासणीमध्ये शिक्षण सेवक भरतीमध्ये पात्र उमेदवारांची यादी

JS IIशिक्षण विभाग जि.प. बुलडाणा: अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातुन कागदपत्र तपासणीमध्ये शिक्षण सेवक भरतीमध्ये अपात्र उमेदवारांची यादी

JS IIअनूसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता विशेष भरती मोहीम सन 2020 दिनांक 12/02/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 दिनांक 12/01/2020 रोजी घेण्यात येणा-या लेखी परिक्षेचे वेळापत्रक

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 आरोग्य सेवक पुरुष पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र (पात्र उमेदवारांचे यादीमधील अ.क्र. हा उमेदवाराचा आसन क्रमांक असुन त्यानुसार प्रवेशपत्र प्रिन्ट करावे.)

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 आरोग्य सेवक पुरुष पात्र उमेदवारांची यादी

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019आरोग्य सेवक पुरुष अपात्र उमेदवारांची यादी

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 आरोग्य सेवक महिला पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र (पात्र उमेदवारांचे यादीमधील अ.क्र. हा उमेदवाराचा आसन क्रमांक असुन त्यानुसार प्रवेशपत्र प्रिन्ट करावे.)

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019आरोग्य सेवक महिला पात्र उमेदवारांची यादी

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019आरोग्य सेवक महिला अपात्र उमेदवारांची यादी

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 कंत्राटी ग्रामसेवक पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र (पात्र उमेदवारांचे यादीमधील अ.क्र. हा उमेदवाराचा आसन क्रमांक असुन त्यानुसार प्रवेशपत्र प्रिन्ट करावे.)

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 कंत्राटी ग्रामसेवक पात्र उमेदवारांची यादी

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 कंत्राटी ग्रामसेवक अपात्र उमेदवारांची यादी

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अनुसुचित जमाती प्रवर्गाचे रिक्त पदभरतीकरीता परिक्षा शुल्काची रक्कम राष्ट्रीयकृत बॅकेच्या डी.डी. व्दारे भरण्याबाबत शुध्दीपत्रक

JS IIग्रामपंचायत कर्मचा-यांमधुन 10% रिक्त पदे भरणेबाबत दिनांक 24/12/2019 रोजीचे समुपदेशन प्रक्रीयेचे इतिवृत्त

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अनुसुचित जमाती प्रवर्गाचे रिक्त पदभरतीकरीता परिक्षा शुल्क बॅकेत भरण्यासाठी चलानचा नमुना

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 बचत खातेक्रमांकाबाबत शुध्दीपत्रक

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा: अ.ज. प्रवर्गातील रिक्त पदांची विशेष भरती मोहीम-2019 सविस्तर जाहिरात (उमेदवारांनी कृपया बचतखातेक्रमांकाबददल शुध्दीपत्रक पहावे)

JS IIजिल्हा परिषद बुलडाणा अंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली गट क मधील सरळसेवा विशेष भरती मोहीम 2019- संक्षिप्त जाहिरात

JS IIग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दि.1/1/2019 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी and Important Notice

JS IIबांधकाम विभाग -काम वाटप समिती मार्फत वाटप करावयाचे कामाची यादी व सभा दि 16/12/2019

JS IIVillage Panchayat Dept: Important Notice

JS IIग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दि.1/1/2019 रोजीची सेवाजेष्ठता यादी and Important Notice

JS IIRecruitment under N.H.M.: Important Notice and list of elligible ,non elligible Candidates for Test/Interview

JS IIसामान्य प्रशासन विभाग: अनुकंपा पदभरती सन 2019 Proceeding

JS IIRecruitment under N.H.M.: Important Notice and list of elligible ,non elligible Candidates for objection

JS IIRecruitment under N.H.M.: Important Notice and list of elligible ,non elligible Candidates for objection and Interview

JS IIRecruitment under N.H.M. for the post of Staff Nurse, Statistical Assistant,NUHM LHV-Female,Part time M.O.-MBBS

JS IIग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दि.1/1/2019 रोजीची तात्परुती सेवाजेष्ठता यादी(Revised)-Pressnote 22/8/2019

JS IINational Health Mission: Recruitment list for any objection-Pressnote dt 20/8/2019

JS IIसामान्य प्रशासन विभाग: अनुकंपा - Pressnote 06 August,2019

JS IIग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दि.1/1/2019 रोजीची तात्परुती सेवाजेष्ठता यादी (Pressnote)

JS IIसामान्य प्रशासन विभाग: अनुकंपा -Document Verification Pressnote (Change in Date)

JS IIसामान्य प्रशासन विभाग: अनुकंपा -Document Verification Pressnote

JS IIसामान्य प्रशासन विभाग: अनुकंपा तत्वावर जेष्ठतेनूसार व शैक्षणिक पात्रतेनुसार पात्र उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी

JS II ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दि.1/1/2018 रोजीची तात्परुती सेवाजेष्ठता यादी

JS II SVEEP Buldana Good Practices

JS II जिल्हा परिषद बुलडाणा - सरळसेवा पदभरती सन 2019: परिक्षा फि भरणेबाबत

JS II जिल्हा परिषद बुलडाणा-गट क सरळसेवा भरतीप्रक्रीया सन 2019- शुध्दीपत्रक

JS II चुनाव पाठशाला पुस्तिका- SVEEP Buldana

JS IIबुलडाणा जिल्हयाचा मानव विकास अहवाल

JS II जिल्हा परिषद, बुलडाणा अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात. जाहिरात क्रमांक 01/2019 दिनांक 04/03/2019

JS IIसामान्य प्रशासन विभाग- अनुकंपा धारक उमेदवारांची सुधारीत जेष्ठता यादी व सुचना प्रेसनोट

JS IIसामान्य प्रशासन विभाग- अनुकंपा धारक उमेदवारांची सुधारीत जेष्ठता यादी

 

+अधिक माहिती येथे क्लिक करा . . . . . . .