JS II

JS II जिल्हा पाणि व स्वच्छता मिशन कक्ष :स्वारस्य अभिव्यक्ती फार्म (EOI Form) शुध्दीपत्रक

JS II

JS II घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प कामाकरीता सर्वेक्षण करणे अंदाजपत्रके व प्रस्ताव तयार करणे,आराखडे तयार करणे पर्यवेक्षण करणे व तांत्रीक सल्ला सहाय्य प्रदान करणे- स्वारस्य अभिव्यक्ती EOI फार्म

JS II ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग: सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या सेवा करार पध्दतीने घेणेबाबत- भुवैज्ञानिक गट ब

JS II सन 2020-21 ची अनुकंपाधारक उमेदवारांचे प्राप्त अर्जाची अंतिम सुधारीत यादी व प्रेसनोट

 

+अधिक माहिती येथे क्लिक करा . . . . . . .