JS II ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग: सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या सेवा करार पध्दतीने घेणेबाबत- भुवैज्ञानिक गट ब

JS II सन 2020-21 ची अनुकंपाधारक उमेदवारांचे प्राप्त अर्जाची अंतिम सुधारीत यादी व प्रेसनोट

 

+अधिक माहिती येथे क्लिक करा . . . . . . .