बुलडाणा जिल्हा परिषद, बुलडाणा

 

अ.क्र.
विभागाचे नांव
परिपत्रकाचा विषय
परिपत्रकाचा क्रमांक

परिपत्रकाचा दिनांक

Download
अभिलेख व्यवस्थापन
1 सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद बुलडाणा अंतर्गत प्रत्येक कार्यालयातील कार्यासनांकडील नस्तीबाबत अभिरक्षक घोषित करणेबाबत. बुजिप/साप्रवि/स्था 13/1091/2017 31/03/2017
Click Here
2 सामान्य प्रशासन विभाग अभिलेखे तथाअभिलेख कक्ष अदयावत करणेबाबत. बुजिप/साप्रवि/स्था 13/1156/2017 07/04/2017
Click Here
गोपनीय अहवाल
1 सामान्य प्रशासन विभाग गोपनीय अहवाल लिहणे,जतन करणे व कॅम्प आयोजनाबाबत. बुजिप/साप्रवि/स्था 15/1245/2017 15/04/2017
Click Here
कार्यालयीन शिस्त
1 सामान्य प्रशासन विभाग प्रशासकीय कामात सुधारणा करणेसाठी कार्यालयीन उपस्थिती,स्वच्छता व इतर बाबतीत कार्यालयीन शिस्त बुजिप/स्विय.सहा.मुकाअ/1720/2017 24/05/2017
Click Here
2 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन उपस्थितीबाबत. बुजिप/साप्रवि/स्था5/2632/2017 03/08/2017
Click Here
3 सामान्य प्रशासन विभाग बायोमेट्रीक प्रणालीचे आधारे कार्यालयीन उपस्थितीबाबत. बुजिप/साप्रवि/स्था6/बायोमेट्रीक/1194/2018 28/03/2018
Click Here
स्वच्छ भारत मिशन
1 पाणी व स्वच्छता स्वच्छता हि सेवा अभियान राबविणेबाबत. बुजिप/स्विय.सहा.मुकाअ/3105/2017 16/09/2017
Click Here