माहितीचा अधिकार

माहीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 अन्वये प्रदर्शित करावयाची माहीती

   

Order सामान्य प्रशासन 

Order वित्त विभाग 

 
 
   
          Order ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, बुलडाणा
 

 

जोडपत्र अ - महितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना

जोडपत्र ब - महितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ याच्या कलम १९(१) खालील अपील

जोडपत्र क - महितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ याच्या कलम १९(३) खालील अपील