ग्राम पंचायत विभाग - जिल्हा परिषद, बुलडाणा

 

 

सेवाजेष्ठता यादी

ग्राम पंचायत विभागाकडील महत्वाच्या योजना

ग्रामपंचायत विभागाकडे असलेल्या कामकाजाचा थोडक्यात तपशिल

विभागाची संरचना

पंचायत विभागातंर्गत खालील प्रमाणे अधिकारी / कर्मचारी यांची रचना करण्यात आली आहे.