शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) - जिल्हा परिषद, बुलडाणा

 

बुलढाणा  जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत इ.1 ली ते 7 वी च्या मुलांना व मुलींना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात येते. जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे विभाग प्रमुख असून तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हे तालुक्याचे विभाग प्रमुख असतात.इ.1 ली ते इ.7 वी च्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत केंद्रशासन पुरस्कृत व राज्यशासन पुरस्कृत अशा विविध योजना बुलडाणा जिल्हा परिषद बुलढाणा मार्फत राबविल्या जातात.

srlistजिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हांतर्गत बदल्यासाठी बदलीस पात्र शिक्षकांच्या / बदली अधिकार प्राप्त यादया प्रसिध्द करणेबाबत.

सर्वसाधारण क्षेत्रात 10 वर्ष व 10 वर्षापेक्षा जास्त सेवा बदली पात्र शिक्षकांची तात्तपुरती सेवाजेष्ठता यादी

1. उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक    2. विषय शिक्षक (भाषा) माध्यम- मराठी   3.सहायक अध्यापक माध्यम - मराठी   4.विषय शिक्षक (गणित विज्ञान) माध्यम- मराठी

5.विषय शिक्षक (सामाजिक शास्त्र) माध्यम- मराठी   6. पदविधर सहायक अध्यापक (TBR) विषय भाषा   7.सहायक अध्यापक (मराठी) TBR

8.मुख्याध्यापक उुर्दु माध्यम   9.विषय शिक्षक (भाषा) माध्यम- उुर्दू   10.सहायक अध्यापक माध्यम- उुर्दु   11.विषय शिक्षक (गणित विज्ञान) माध्यम-उुर्दु

12.विषय शिक्षक (सामाजिक शास्त्र) माध्यम-उुर्दु

srlistप्राथमिक‍ शिक्षक संवर्गातील विषय शिक्षक (उर्दु/मराठी ) म्हणुन पदस्थापना देणेसाठी पात्र शिक्षकांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

1. B.Sc झालेल्या व विज्ञान / गणित विषयास पात्र शिक्षकांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी (उुर्दू माध्यम) सन 2016
2. विज्ञान/गणित, भाषा व सामाजिक शास्त्र या विषयाकरीता प्राप्त विकल्पानूसार शिक्षकांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी (उुर्दू माध्यम) सन 2016
3. B.Sc झालेल्या व विज्ञान / गणित विषयास पात्र शिक्षकांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी (मराठी माध्यम) सन 2016
4. विज्ञान/गणित, भाषा व सामाजिक शास्त्र या विषयाकरीता प्राप्त विकल्पानूसार शिक्षकांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी (मराठी माध्यम)

सेवाजेष्ठता यादी :-

अ.क्र. संवर्ग

सेवाजेष्ठता यादी दिनांक 01 जानेवारी 2013

दिनांक 01 जानेवारी 2015
दिनांक 01 जानेवारी   2016
दिनांक 01 जानेवारी   2017 दिनांक 01 जानेवारी   2018
   
अंतिम
तात्तपुरती
अंतिम
तात्तपुरती
अंतिम
तात्तपुरती
अंतिम
तात्तपुरती अंतिम
1 मुख्याध्यापक (मराठी)
..
HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI  
2 मुख्याध्यापक (उर्दू)
..
HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI  
3 केंद्रप्रमुख
.
HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI  
4 सहायक अध्यापक (मराठी)
..
HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI  
5 सहायक अध्यापक (उर्दू)
EducationPrimary/SrListEducationPrimary/Final Sr List 1.1.13 SA Urdu.pdf
.
HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI HM MARATHI  
6 शिक्षण विस्तार अधिकारी वर्ग ३ श्रेणी २
. . .
. . .
           
7 मुख्याध्यापक वर्ग ३ जि.प. हायस्कूल
. . .
. . .
           
8 कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक /पर्यवेक्षक/उच्च श्रेणी सहायक अध्यापक (मराठी माध्यम)
. . .
. . .
           
9 उच्च श्रेणी सहायक अध्यापक (उर्दू माध्यम)
. . .
. . .
           
मुख्याध्यापक(मराठी/उुर्दू) निम्न श्रेणी शिक्षक (मराठी) माध्यमिक शिक्षक (मराठी) माध्यमिक शिक्षक (उुर्दू)  
1. मुख्याध्यापक - मराठी 2. मुख्याध्यापक - उुर्दू 3. केंद्रप्रमुख 4. सहायक अध्यापक - मराठी 5. सहायक अध्यापक - उुर्दू
1. मुख्याध्यापक - मराठी 2. मुख्याध्यापक - उुर्दू 3. केंद्रप्रमुख 4. सहायक अध्यापक - मराठी 5. सहायक अध्यापक - उुर्दू
1. मुख्याध्यापक - मराठी 2. मुख्याध्यापक - उुर्दू 3. केंद्रप्रमुख 4. सहायक अध्यापक - मराठी 5. सहायक अध्यापक - उुर्दू