जिल्हा परिषद बुलढाणा संपर्क यादी 
अ.क्र. विभागाचे नाव  अधिका-याचे पदनाम  दूरध्वनी क्र. ई.मेल आय.डी
. . . मुख्य कार्यकारी अधिकारी ०७२६२-२४२३०९ ceozp.buldhana@maharashtra.gov.in
. . . अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ०७२६२-२४१८२५ addlceozp.buldhana@maharashtra.gov.in
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा  प्रकल्प संचालक  ०७२६२-२४२२०२ drda_buldana@yahoo.com
pddrdazp.buldhana@maharashtra.gov.in
वित्त विभाग  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ०७२६२-२४२३१५ cafozpbuldana@gmail.com
cafozp.buldhana@maharashtra.gov.in
सामान्य प्रशासन विभाग  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवी) ०७२६२-२४२३५० dyceogad.buldhana@maharashtra.gov.in
ग्राम पंचायत विभाग  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं) ०७२६२-२४२३१५ dyceovp.budhana@maharashtra.gov.in
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ०७२६२-२४२३५२ ssabuldhana1@yahoo.co.in
शिक्षण विभाग (माध्यमिक) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ०७२६२-२४२६१२ rmsabuldhana@gmail.com
आरोग्य विभाग  जिल्हा आरोग्य अधिकारी ०७२६२-२४२५७४ dpm.buldana@gmail.com
१० कृषी विभाग  कृषी विकास अधिकारी ०७२६२-२४२३४३ ado_buldana@yahoo.in
११ महिला व बालकल्याण विभाग  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक) ०७२६२-२४६३६० dyceocwzpbuldana@gmail.com
१२ बांधकाम विभाग  कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) ०७२६२-२४२३२४ zpbuldhana.ee@mahapwd.com
१३ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग  कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु) ०७२६२-२४३६७३ eebnbuldana@gmail.com
१४ सिंचन विभाग  कार्यकारी अभियंता (सिंचन ) ०७२६२-२४२४५४ mizpbld@yahoo.in
१५ समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण अधिकारी  ०७२६२-२४२३२० samajkalyanzpbul@gmail.com
१६ पशुसंवर्धन विभाग  जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी ०७२६२-२४२४३८ dahobuldhana@gmail.com
१७ भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा  उप अभियंता (यांत्रिकी) ०७२६२-२४२६०१ de.buldhana@gmail.com
१८ ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र  प्राचार्य  ०७२६२-२४२३८५ pgtcbuldana@gmail.com 
पंचायत समिती 
पंचायत समिती बुलडाणा  गट विकास अधिकारी  ०७२६२-२४२३७१ bdo.buldhana@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती चिखली गट विकास अधिकारी  ०७२६४-२४२०५४ bdo.chikhli@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती मेहकर गट विकास अधिकारी  ०७२६८-२२४५३९ bdo.mehpur@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती लोणार गट विकास अधिकारी  ०७२६०-२२१३३२ bdo.lonar@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती देऊळगाव राजा गट विकास अधिकारी  ०७२६१-२३२०१८ bdo.draja@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती सिंदखेड राजा  गट विकास अधिकारी  ०७२६१-२३४२३२ bdo.sindkhedraja@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती खामगाव गट विकास अधिकारी  ०७२६३-२५४८३२ bdo.khamgaon@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती शेगाव गट विकास अधिकारी  ०७२६५-२५२०५२ bdo.shegoan@maharashtra.gov.in
पंचायत समिती जळगाव जामोद  गट विकास अधिकारी  ०७२६६-२२१४३७ bdo.jalgaonjamod@maharashtra.gov.in
१० पंचायत समिती संग्रामपूर गट विकास अधिकारी  ०७२६६-२३२२३३ bdo.sangrampur@maharashtra.gov.in
११ पंचायत समिती नांदुरा गट विकास अधिकारी  ०७२७९-२२१०१८ bdo.nandura@maharashtra.gov.in
१२ पंचायत समिती मलकापूर गट विकास अधिकारी  ०७२६७२-२२०४४ bdo.malkapur@maharashtra.gov.in
१३ पंचायत समिती मोताळा गट विकास अधिकारी  ०७२६७-२४५२३३ bdo.motala@maharashtra.gov.in